กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ2496 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท.2561ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2561)
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3) พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2541
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาฃของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเงิน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน(ฉบัที่3) พ.ศ.2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3)พ.ศ.2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินตอบแทน นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา สท.. เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4)พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่3) พ.ศ.2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2) พ.ศ.2554
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
พระราชบัญบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่นไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
ประกาศ กทจ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
พรบ.เทศบาล ฉบับ 14 พ.ศ. 2562
ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท.และการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ (ฉบับที่4)พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท ปี.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547(แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานท้องถิ่น(ฉบับที่2)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท.ปี 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
หลักเณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณจ่ายประจำปี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและกาตรวจเงินของ อปท
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542
พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2) พ.ศ.2556
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540