ประวัติข้อมูลทั่วไป หมู่ที่๑

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน หมู่ที่ ๑

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ( กชช.๒ ค)

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน (ประวัติศาสตร์ชุมชน)

          ชุมชนท่างิ้ว เป็นชุมชนเก่าแก่นานกว่า ๑๐๐ ปี ประกอบด้วย บ้านหินงอม บ้านโหล๊ะเตย บ้านห้วยใส บ้านหนองข่า บ้านงิ้ว มีประวัติความเป็นมาว่า ในอดีตชุมชนท่างิ้วเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บนที่ราบสูงเทือกเขาบรรทัด มีแหล่งน้ำธรรมชาติ และเป็นต้นกำเนิดของคลองท่างิ้ว และบริเวณต้นน้ำของคลองท่างิ้ว มีต้นงิ้วอยู่ ๑ ต้น บริเวณโขดหินริมคลอง ( ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ำท่างิ้ว ) ซึ่งชาวบ้านเรียกต้นงิ้วต้นนั้นว่า “เพชรหน้าตั้ง” หมายถึงเทพหรือเทวดาที่สิงสถิตอยู่ ซึ่งเป็นที่สักการะของคนในหมู่บ้าน จึงมีการเรียกชุมชนนี้ว่า บ้านท่างิ้ว และมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายสับ จิตรอักษร

ที่ตั้งและอาณาเขต

          ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอห้วยยอด ห่างจากอำเภอห้วยยอด ๘ กิโลเมตร

          มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒.๐๑๖ ตารางกิโลเมตร ( ๗,๕๑๐ ไร่ )

          มีระยะห่างจากอำเภอประมาณ ๘ กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         หมู่ที ๒   ต.หนองปรือ    อ.รัษฎา          จ.ตรัง

          ทิศใต้              ติดต่อกับ         หมู่ที่ ๕,๗ ต.ท่างิ้ว         อ.ห้วยยอด      จ.ตรัง

          ทิศตะวันตก      ต่อต่อกับ         หมู่ที่ ๒    ต.ในเตา        อ.ห้วยยอด      จ.ตรัง

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         หมู่ที่ ๔    ต.ในเตา        อ.ห้วยยอด      จ.ตรัง