ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ตำบลท่างิ้ว เมื่อก่อนมีท่าน้ำขนาดใหญ่ และมีต้นงิ้วอยู่ริมท่าน้ำ ต่อมามีราษฎรเข้ามาจับจองที่ดินเพื่อทำมาหากินและมีราษฎรมาอาศัยอยู่หนาแน่นมากขึ้นและได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน เรียกว่าบ้านท่างิ้ว ต่อมาราษฎรอยู่เพิ่มมากขึ้น ขยายเป็นหลายหมู่บ้านและเป็นตำบลในที่สุด เรียกชื่อว่า “ตำบลท่างิ้ว” ตามชื่อบ้าน

เดิมมี ๔ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านท่างิ้ว

หมู่ที่ ๒ บ้านนาโพธิ์

หมูที่ ๓ บ้านไสมะม่วง

หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะเตา

ต่อมาหมู่ที่ ๔ บ้านเกาะเตา แยกไปเป็นตำบลในเตาในปัจจุบันนี้

ปัจจุบันตำบลท่างิ้ว มี ๘ หมู่บ้าน แยกได้ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านท่างิ้ว แยกเป็น หมู่ที่ ๕ บ้านไทรงาม และหมู่ที่ ๗ บ้านหินงอม

หมู่ที่ ๒ บ้านนาโพธิ์ แยกเป็นหมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งควน

หมู่ที่ ๓ บ้านไสมะม่วง แยกเป็นหมู่ที่ ๔ บ้านปากห้วย และหมู่ที่ ๘ บ้านเกาะยางแดง

อาณาเขต

          ทิศเหนือ          จด      อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

         ทิศใต้              จด      ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

         ทิศตำวันออก    จด      ตำบลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

          ทิศตะวันตก      จด      ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยอด จังหวัดตรัง

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งตำบลท่างิ้วเป็นตำบลหนึ่งใน ๑๖ ตำบลของอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยยอด  ทางทิศตะวันออก ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยยอด ประมาณ ๗ กิโลเมตร

พื้นที่ตำบลท่างิ้วมีพื้นที่ทั้งหมด ๔๙.๕ ตร.กม. หรือประมาณ ๒๒,๔๘๐ ไร่

ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่างิ้ว เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกดินร่วนป่นทราย อากาศร้อนชื้นมีฝนตกเป็นฤดูกาล เหมาะแก่การปลูกพืช ทำนา และเลี้ยงสัตว์