ประวัติ และข้อมูลตำบล

ข้อมูลสภาพทั่วไป

1. ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ที่ Latitude 7.866576 Longitude 99.676354 (7°51’59.7″N 99°40’34.9″E) เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอห้วยยอด มีระยะทางห่างกันประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 30,943.75 ไร่ หรือประมาณ 49.51 ตารางกิโลเมตร จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นเทศบาลตำบลท่างิ้ว ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

2. อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา

ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด

ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด

ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลหนองช้างแล่น ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด

3. ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลท่างิ้ว โดยทั่วไปจะเป็นที่ราบและภูเขา สามารถแยกได้ดังนี้

– พื้นที่ที่เป็นภูเขา จะอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล ซึ่งอยู่ในหมู่ที่ 1, 5, 7 พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาและป่าไม้

– พื้นที่ที่เป็นภูเขาจะอยู่กระจัดกระจายทั้งตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่ประชาชนใช้ทำสวนยางพาราและทำนา

4. ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง อยู่ภายใต้ อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด คือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย จังหวัดตรังซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกได้รับอิทธิพลของลมนี้จึงมีฝนตก เพียงเล็กน้อย และมีอากาศเย็น ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอน้ำและความชุ่มชื้นมาสู่ประเทศไทย แต่เนื่องจากจังหวัดตรังอยู่ทางด้านรับลมจึงได้รับอิทธิพลจากลมนี้อย่างเต็ม ที่ จึงทำให้มีฝนตกชุกมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ แต่ในภาคเดียวกันจังหวัดตรังมีฝนอยู่ในเกณฑ์แล้ง

ฤดูกาล ได้แก่

1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม หลังจากสิ้นสุดฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว

2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นมากจากมหาสมุทรอินเดียพัดปกคลุมประเทศไทย

3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะนี้จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปก คลุมประเทศไทย

5. ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลาผ่านได้แก่

– คลองท่างิ้ว หมู่ที่ 1, 2, 7, 6

– คลองไสมะม่วง หมู่ที่ 3

– คลองมวน หมู่ที่ 4

คลองโก หมู่ที่ 7

ด้านการเมือง/การปกครอง

1. เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลท่างิ้ว มีจำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบล เต็มหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้

  1    

  บ้านท่างิ้ว              

2

  บ้านนาโพธิ์

3

  บ้านไสมะม่วง

4

  บ้านปากห้วย

5

  บ้านไทรงาม

6

  บ้านทุ่งควน

7

  บ้านหินงอม

8

  บ้านเกาะยางแดง

2. การเลือกตั้ง

ประกอบด้วย 2 เขตได้แก่

เขตที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 1, 3 บางส่วน, 5, 7,8

เขตที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 2,3 บางส่วน, 4, 6

ประชากร

1. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน

          ตำบลท่างิ้ว       

 ชาย(คน)

  2,512     

  หญิง(คน)

  2,471    

    รวม   

     4,986    

ครัวเรือน

       1,698            

หมู่ที่ 1 ท่างิ้ว

     406

360

766

242

   หมู่ที่ 2 นาโพธิ์

322

317

639

229

หมู่ที่ 3 ไสม่วง

337

355

692

220

หมู่ที่ 4 ปากห้วย

308

328

636

263

หมู่ที่ 5 ไทรงาม

227

207

437

148

หมู่ที่ 6 ทุ่งควน

312

348

660

195

หมู่ที่ 7 หินงอม

207

210

417

139

หมู่ที่ 8 เกาะยางแดง

393

346

739

262

ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showVillageData.php?rcode=92060614&statType=1&year=62

สภาพทางสังคม

1. การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

1. โรงเรียนวัดเขาปูน

2. โรงเรียนบ้านไสมะม่วง

3. โรงเรียนท่างิ้ว (ตชด.อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่างิ้ว

2. สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านหินงอม ซึ่งเป็นการบริการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ร้ายแรง เช่น ไข้หวัด ฯลฯ และยังให้การแนะนำและปรึกษาการวางแผนครอบครัว

3. ความมั่นคงปลอดภัย

ป้อมตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ระบบบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคมขนส่ง

ถนนลาดยาง จำนวน 10 สาย ระยะทาง 23.62 ก.ม.

ถนนคอนกรีต จำนวน 16 สาย ระยะทาง 11.94 ก.ม.

ถนนลูกรัง / หินคลุก จำนวน 42 สาย ระยะทาง 25.61 ก.ม.

สะพาน จำนวน 13 แห่ง

2. การไฟฟ้า

มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,698 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100%

หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภุมิภาค

ไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 100 จุด ครอบคลุมถนน 20 สาย

3. การประปา

มีระบบประปาเทศบาลตำบลท่างิ้ว ทั้ง 8 หมู่บ้าน

4. โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 3 ตู้

5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ปัจจุบันเทศบาลตำบลท่างิ้ว มีไปรษณีย์อนุญาตเอกชนให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านไสมะม่วง ให้บริการด้าน รับ – ส่ง จดหมาย ส่วนการบริการด้านอื่น ๆ ยังไม่มีให้บริการ

  1. ระบบเศรษฐกิจ

   6.1 การเกษตร

           ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

   6.2 การประมง

           ตำบลท่างิ้ว มีการประมง คือ เลี้ยงปลาในกระชัง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านท่างิ้ว

      6.3 การปศุสัตว์

           ตำบลท่างิ้ว มีการปศุสัตว์ คือ

            – การเลี้ยงโค ประปรายทั้งตำบล 

            – สุกร ได้แก่ หมู่ที่ 2,4,8 (บริษัทตรังวัฒนาฟาร์ม จำกัด ฟาร์มสุกรที่ใหญ่ในภาคใต้ อยู่ในหมู่ 4) และ

            – เลี้ยงไก่ ได้แก่ หมู่ที่ 1,7

    6.4 การบริการ

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว

– ฟาร์มปศุสัตว์

จำนวน

 4  แห่ง

 – ร้านขายของชำ

จำนวน

43  แห่ง

– ตลาดนัด

จำนวน

 2  แห่ง

 – ร้านเสริมสวย

จำนวน

 4  แห่ง

– ประปาส่วนภูมิภาค

จำนวน

 1  แห่ง

 – ล้างอัดฉีด

จำนวน

 1  แห่ง

– ร้านอาหารตามสั่ง

จำนวน

 2  แห่ง

 – รับซื้อผลผลิตยางพารา

จำนวน

21  แห่ง

– ธุรกิจบ้านเช่า

จำนวน

15  แห่ง

 – อู่ซ่อมรถ

จำนวน

 8  แห่ง

– ซัก อบ รีด

จำนวน

 4  แห่ง

 – จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

จำนวน

 1  แห่ง

– ปั้มน้ำมัน

จำนวน

 2  แห่ง

 – เสาสัญญาณโทรศัพท์

จำนวน

 5  แห่ง

– ผลิต/จำหน่ายน้ำดื่ม

จำนวน

 1  แห่ง

 – ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ม.3

จำนวน

 1  แห่ง

– วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

 2  แห่ง

 – สหกรณ์กองทุนสวนยาง ม.8

จำนวน

 1  แห่ง

– กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

จำนวน

 8  แห่ง

 – กองทุนหมู่บ้าน

จำนวน

 8  แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว

  1. อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดำเนินการสร้างในปีงบประมาณ 2540 เพื่อช่วยเหลือราษฎรในตำบลท่างิ้วให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง
  2. น้ำตกบ่อเจ็ดลูก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านท่างิ้ว เป็นน้ำตกที่อยู่แถบเทือกเขาบรรทัดที่ชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำท่างิ้ว ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคหล่อเลี้ยงชาวอำเภอห้วยยอด

ตำบลท่างิ้ว ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

            ในพื้นที่มีร้านสะดวกซื้อ 1 แห่ง คือ 7-11 สาขาตลาดท่างิ้ว

             กลุ่มอาชีพได้แก่

1. บ้านท่างิ้ว

กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง  กลุ่มปลูกปาล์ม  กลุ่มทำแคปหมู  กลุ่มแปรรูปปลา

กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า 

2. บ้านนาโพธิ์   

กลุ่มน้ำยางสด  กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านนาโพธิ์ (ดอกไม้จันทร์และของชำร่วย)

กลุ่มเลี้ยงปลา  กลุ่มถ่านหอม

3. บ้านไสมะม่วง

กลุ่มรับซื้อน้ำยาง  กลุ่มสานกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง  กลุ่มสวนปาล์ม

กลุ่มสัมมาชีพ (ทำไตปลาแห้งและขนมไทย)

4. บ้านปากห้วย

กลุ่มปลูกปาล์ม  กลุ่มปลูกผัก  กลุ่มเลี้ยงไก่

5. บ้านไทรงาม     

กลุ่มผลิตน้ำดื่ม  กลุ่มเครื่องแกงกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน 

6. บ้านทุ่งควน

กลุ่มปลูกมะนาว  กลุ่มเลี้ยงปลา  กลุ่มปลูกผัก

7. บ้านหินงอม

กลุ่มเลี้ยงปลา  กลุ่มขนมไทย  กลุ่มปลูกผัก  กลุ่มผลิตน้ำมันเหลือง  กลุ่มเพาะเห็ด

8. บ้านเกาะยางแดง

กลุ่มเลี้ยงไก่  กลุ่มน้ำดื่ม 

6.8 แรงงาน

           ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำสวน ได้แก่ สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

 

  1. 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

   7.1 การนับถือศาสนา

           ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มี วัด 1 แห่ง คือวัดเขาปูน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านนาโพธิ์

   7.2 ประเพณีและงานประจำปี

           – ประเพณีลากเรือพระ                         

           – ประเพณีสารทเดือนสิบ                      

           – ประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ

            – ประเพณีลอยกระทง

            – ประเพณีออกพรรษา

            – ประเพณีทอดกฐินสามัคคี

            – ประเพณีแห่เทียนพรรษา

   7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

      หมู่ที่ 1 บ้านท่างิ้ว

1.

นายสมศักดิ์  แพ่งโยธา

ทำไม้กวาด

3.

นายลอย  ชัยณรงค์

หมอพื้นบ้าน(ตั้งพระภูมิเจ้าที่)

2.

นายจรัญ  ไข่คล้าย

ช่างก่อสร้าง

4.

นางผ่อง  หวายฤทธิ์

หมอพื้นบ้าน(นวดแต่งท้อง)

      หมู่ที่ 2 บ้านนาโพธิ์

1.

นายสนอง  สืบสังข์

ช่างไม้

4.

นายยอด  รักดำ

งานจักสาน

2.

นายอรุณ  สงสม

เกษตรผสม

5.

นายสมพงศ์  เกลี้ยงเกลา

เพาะปลูก

3.

นางนิ่มนวล  ภูมิพันธ์

ถนอมอาหาร

6.

นางรัชนี  จิตรอักษร

ถนอมอาหาร

      หมู่ที่ 3 บ้านไสมะม่วง

1.

นางวาส  ทองชู

นวดแผนโบราณ

7.

นางส่อง  นวลละออ

หมอพื้นบ้าน,นำพระ

2.

นางสมฤทัย  ล้อมเมือง

วัฒนธรรม

8.

นางละเมียด  ราชดี

มโนห์รา

3.

นางฉู  พุทธพรึก

เครื่องจักสาน

9.

นายเสถียร  เที่ยงธรรม

ช่างไม้

4.

นางเสาวคน  บรรจงช่วย

เครื่องจักสาน

10.

นายนนท์  พรหมสุวรรณ

เพาะปลูก

5.

นางนารีรัตน์  นนทจันทร์

เพาะปลูก

11.

นายประพาส  นุ่นเส้ง

เพาะปลูก

6.

นางพรพรรณ  ทองแก้ว

การถนอมอาหาร

12.

นางบุณเรือน  ใต้การ

การถนอมอาหาร

      หมู่ที่ 4 บ้านปากห้วย

1.

นายประจวบ  มืดมนต์

เพาะปลูก

2.

นายจำรัส  ทองทาร่วง

หมอพื้นบ้าน(ตั้งพระภูมิเจ้าที่)

      หมู่ที่ 5 บ้านไทรงาม

1.

นางพลับ  เกียรติภริพัฒน์

หมอพื้นบ้าน

6.

นายบัญญัติ  ช่วยเกื้อ

หนังตะลุง

2.

นายชัยนาท  แสงสุริวงษ์

ช่างไม้/ช่างก่อสร้าง

7.

นายอาคม  แสงแก้ว

ช่างไม้/ช่างก่อสร้าง

3.

นายนิคม  รัตนอุดม

ช่างปูน/ช่างก่อสร้าง

8.

นายทุ่ม  ชุมนาค

เพาะปลูก

4.

นางสาวชื่นจิตร  รัตนอุดม

เพาะปลูก

9.

นายสุชาติ  ช่วยเพขร

ขยายพันธุ์พืช

5.

นายสมร  ช่วยเกื้อ

นำพระ

10.

นายอิ่น  สุดจิตร์

นำพระ

      หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งควน

1.

นายจัง  สีสุข

หมอพื้นบ้าน,สมุนไพร

6.

นางพะยอม  เดชภักดี

รำ/ตีกลองยาว

2.

นางสุภาวดี  คนตรง

รำ/ตีกลองยาว

7.

นายประทิน  คงเหมือน

ช่างไม้

3.

นายจรินทร์  คำปล้อง

ช่างไม้

8.

นางประดับ  สมาธิ

เพาะปลูก

4.

นางพะยอม  วารินสะอาด

เพาะปลูก

9.

นางชู  บริพันธ์

นำพระ

5.

นายสวิก  โออินทร์

หนังตะลุง

 

 

 

      หมู่ที่ 7 บ้านหินงอม

1.

นายติ้ว  โพธิ์วิจิตร

ช่างไม้

2.

นางจับ  รอดงาน

หมอพื้นบ้าน (นวดแต่งท้อง)

      หมู่ที่ 8 บ้านเกาะยางแดง

1.

นายคล้อย  อ่อนชาติ

หมอเอ็น

3.

นายประทีป  ขาวทอง

เศรษฐกิจพอเพียง

2.

นางเปรมรินทร์  อักษร

ผักปลอดสารพิษ

4.

นายสมชาย  คิดรอบ

เศรษฐกิจพอเพียง

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

           สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกตำบลท่างิ้ว  ได้แก่

– ตะกร้าย่าแย้ม ของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่างิ้ว

– ปลาส้ม ของหมู่ 1  

– ถ่านหอม ของหมู่ 2

– เครื่องแกง ของหมู่ 5

– ผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ น้ำมันเหลือง ของกลุ่มน้ำมันเหลืองสมุนไพร ของหมู่ 7

 

  1. 8. ทรัพยากรธรรมชาติ

   8.1 น้ำ

           แหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วย

– คลองท่างิ้ว หมู่ที่ 1, 2, 6, 7                              – คลองไสมะม่วง  หมู่ที่ 3

– คลองมวน หมู่ที่ 4                                         – คลองโก  หมู่ที่ 7

           แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์

– อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว หมู่ที่ 1                           – นบนาโพธิ์  หมู่ที่ 2

– ฝายน้ำล้นไสมะม่วง หมู่ที่ 3                               – สระห้วยนาง หมู่ที่ 3

– สระน้ำต้นหยี หมูที่ 4                                      – ฝายน้ำล้นบ้านในใส หมู่ที่ 5

– สระน้ำหนองเด หมู่ที่ 2, 6                               – สระน้ำโรงรม หมู่ที่ 8

   8.2 ป่าไม้

           ลักษณะป่าไม้เป็นป่าดิบชื้น มีพื้นที่บางส่วนเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า ได้แก่ หมู่ที่ 1, 5, 7

   8.3 ภูเขา

           ในพื้นที่ไม่มีภูเขา

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของเทศบาลตำบลท่างิ้ว

ในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือ น้ำดิบ อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านท่างิ้ว (อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว)