ประกาศสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลทางิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง การกำหนดสมัยสามัญ ประจำปี 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.ท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.ท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.ท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.ท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2565