รายงานการประชุมสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง การกำหนดสมัยสามัญ ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ไม่มีการประชุม)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภา ทต.ท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภา ทต.ท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภา ทต.ท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภา ทต.ท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภา ทต.ท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภา ทต.ท่างิ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565