คำสั่งบริหารงานบุคคล

คำสั่งเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง การแบ่งงาน การบริหาร และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน ทต.ทา่งิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2564
คำสั่งเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบล
คำสั่งเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
คำสั่งเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
คำสั่งเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
คำสั่งเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
คำสั่งเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน ตำแหน่งปลัดเทศบาล