รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2565 รอบ 6 เดือน
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตของทต.ท่างิ้ว รอบ 6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของทต.ท่างิ้ว ประจำปี 2566รอบ 6 เดือน