วันที่ 2 ของการรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ณ ทต.ท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564