ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว :: เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น/หลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำปีศึกษา 2563

*** Click Downloads ไฟล์เอกสาร*** ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/หลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์