13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต​ร.ที่9

dav

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต​พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร