ตรวจรับโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอวฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1

กรรมการลงพื้นที่ตรวจรับโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอวฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.39-001 สายท่างิ้ว – ในเตา หมู่ที่ 1