กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.ท่างิ้ว ประจำปี 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00น. นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วยคณะ ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมของกลุ่มสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่างิ้ว นายเกรียงศักดิ์ ดีกล่อม ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่างิ้ว กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 และคณะกรรมการกองทุนฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว มอบทุนดังนี้ 1.ทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 8 ทุน 2. ทุนช่วยเหลทอสมาชิกด้อยโอกาส ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 8 ทุนในงานยังมีพันธ์ผัก เช่น มะเขือยาว มะเขือเปาะ พริกชี้ฟ้า อย่างละ 500 ต้น มอบให้สมาชิกกองทุนทุกคน และกิจกรรมจับรางวัลข้าวสาร 30 กระสอบ กระสอบละ 5 กิโลกรัม