ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00น. นายประสิทธิ์ ไทยมิตรชอบ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว มอบหมายให้นายวิทวัส หลงละเลิง รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เป็นประธานดำเนินการในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เพื่อกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ของ 2567 และเรื่องอื่นๆ ตามระเบียบการประชุม