ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาพักผ่อนเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานชั่วคราว (ส่วนราชการ) หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศราคากลางปรับปร

Read more

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขื่อนท่างิ้ว และน้ำตกบ่อเจ็ดลูก โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านนาโพธิ์ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศผู้ชนะกประกวดร

Read more

ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์ด้านป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท.

ยกเลิกประกาศผู้ได้รั

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขื่อนท่างิ้ว และน้ำตกบ่อเจ็ดลูก โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านนาโพธิ์ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขื่อนท่างิ้ว และน้ำตกบ่อเจ็ดลูก โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านนาโพธิ์ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายด่านปาบ หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศราคากลางก่อสร้

Read more

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายควนเต้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศราคากลางก่อสร้

Read more

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายช้างน้อย ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1,2,8 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศราคากลางก่อสร้

Read more

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.39 – 001 สายท่างิ้ว – ในเตา หมู่ที่1 บ้านท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายท่างิ้ว – ในเตา ช่วง กม.3+100 – กม.3+500 หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศราคากลางติดตั้

Read more