ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาพักผ่อนเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานชั่วคราว (ส่วนราชการ) หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศราคากลางปรับปร

Read more

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขื่อนท่างิ้ว และน้ำตกบ่อเจ็ดลูก โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านนาโพธิ์ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศผู้ชนะกประกวดร

Read more

ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์ด้านป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท.

ยกเลิกประกาศผู้ได้รั

Read more

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายด่านปาบ หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศราคากลางก่อสร้

Read more