ผู้นำชุมชน

 นายกฤษณ์ฐฤทธิ์  รอดคืน
กำนันตำบลท่างิ้ว

เบอร์โทร 084-0014398

นายวนิรุต   ราชดี
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1

เบอร์โทร 080-8638959

นายวิวัฒน์  แกล้วกล้า
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2

เบอร์โทร 087-2942560

นายอุดม  ทองแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3

เบอร์โทร 084-4525679

นายสุชาติ  รณรงค์

ผู้ใหญ่บ้าน ม.4

เบอร์โทร 0614612167

นายพิชาวัฒน์  ไชยโย
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5

เบอร์โทร 088-1810545

นายชวลิต  จันทร์ส่องแสง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6

เบอร์โทร  095-0625031

นายศิริ  จรเสมอ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7

เบอร์โทร 063-5872985