ประวัติข้อมูลทั่วไป หมู่ที่๘

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน หมู่ที่.๘

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ( กชช.๒ ค)

ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม

          การศึกษาความเป็นมาของหมู่ที่ ๘ ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยอด จังหวัดตรัง ในอดีตหมู่ที่ ๘ มีลักษณะการปกครองรวมกับหมู่ที่ ๓  และในปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้มีการแยกหมู่บ้านออกมาตั้งเป็นหมู่ที่ ๘

          จาการสอบถามประวัติของชุมชนบ้านเกาะยางแดงจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ตาสิ้น แก้วราม ผู้ที่มีพื้นเพดั้งเดิมอยู่ในบ้านเกาะยางแดง บอกเล่าว่า ในอดีตนั้นก่อนที่จะมีหมู่บ้านต่าง ๆ เกิดขึ้นก็มีชาวบ้านซึ่งย้ายถิ่นมาขากที่ต่าง ๆ เข้ามาจับจองที่ดินเพื่อทำมาหากิน ซึ่งมนขณะนั้นในส่วนของพื้นที่ บ้านเกาะยางแดงในปัจจุบันก็มีชาวบ้าน จำนวน ๓ คน ซึ่งได้แก่ นายร่าน ขาวทอง นายสิ้น แก้วราม และนายเหน สืบสังข์ ได้เข้ามาจับจองพื้นที่ในบริเวณนี้ ก่อนที่จะมีผู้คนจับจองและซื้อขายกันเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา ซึ่งในขณะนั้นพื้นที่ดังกล่าว มีต้นไม้อยู่ ๒ ต้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายต้นยางแต่มีเนื้อไม้เป็นสีแดง จึงเป็นที่มาให้ชาวบ้านในบริเวณนั้น เรียกพื้นที่ดังกล่าวนั้นว่า “ บ้านเกาะยางแดง ” และกลายเป็นชื่อหมู่บ้านมาจนถึงทุกวันนี้