ประวัติข้อมูลทั่วไป หมู่ที่๗

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน หมู่ที่.๗

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ( กชช.๒ ค)

ประวัติศาสตร์ชุมชน

          ชุมชนบ้านหินงอม หมู่ที่ ๗ เป็นชุมชนหนึ่งในตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีประวัติความเป็นมา ชื่อว่า หินงอมดังนี้ บ้านหินงอมมีลำคลองไหมผ่านคือ คลองท่างิ้ว ซึ่งเป็นลำคลองที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัดที่ห่างจากหมู่บ้านไม่มากนัก บริเวณที่ตั้งบ้านหินงอม มีโขดหินยื่นเข้าหาลำคลอง ซึ่งสามารถลอดผ่านได้สำหรับหินโค้งอันนี้ชาวบ้านเรียกว่า “ หินง้อม ”  คำว่า ง้อม หมายถึง โค้งเข้ามาหรือโค้งลงมา ในที่นี้หมายถึง หินที่ โค้งลงมา ในระยะหลังมีการเรียกที่ผิดเพี้ยนไป กลายเป็น หินงอมในปัจจุบัน

          บ้านหินงอม หมู่ที่ ๗ ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เคยเป็นพื้นที่การปกครองร่วมกับ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พื้นที่ส่วนหนึ่งแบ่งแยกออกจาก หมู่ที่ ๕ ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยอด จังหวัดตรัง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๑ มีการรวมกันและจัดตั้งเป็น หมู่ที่ ๗ ตำบลท่างิ้ว โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓,๒๐๐ ไร่ ผู้ใหญ่บ้านคนแรกที่ได้รับสการเลือกตั้งคือ ผู้ใหญ่วิเชียร ไทยกลาง

ที่ตั้งและอาณาเขต

          บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตั้งอยู่ในตำบลท่างิ้ว ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยยอด โดยใช้เส้นทาง ห้วยยอด- ในเตา ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๕.๖ ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน ๓,๕๐๐ ไร่

อาณาเขตติดต่อ

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ                   หมู่ที ๑ ตำบลท่างิ้ว

         ทิศใต้             ติดต่อกับ                   หมู่ที่ ๕  ตำบลท่างิ้ว

          ทิศตะวันตก      ต่อต่อกับ                   เทือกเขาบรรทัด

         ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ                  หมู่ที่ ๒ ตำบลท่างิ้ว