ประวัติข้อมูลทั่วไป หมู่ที่๖

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน หมู่ที่.๖

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ( กชช.๒ ค)

ประวัติศาสตร์ชุมชน

          หมู่บ้านททุ่งควนเป็นหมู่บ้านในพื้นที่ของหมู่ที่ ๖ ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓,๕๐๐ ไร่ จากการสอบถามผู้นำชุมชน ชื่อ “บ้านทุ่งควน” มีประวัติความเป็นมา ดังนี้ เดิมพื้นที่ของหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งเป็นทุ่งหญ้าและป่ารกสลับมีควนเล็ก ๆ ( เนินเตี้ย ๆ ) จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าว จึงได้มีชื่อเรียกกันมาจนถึงปัจจุบันว่า “ บ้านทุ่งควน ” เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมาพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นชุมชนเล็ก ๆ มีไม่กี่หลังคาเรือน ต่อมาก็เริ่มมีชาวบ้านย้ายเข้ามาตั้งบ้านเรือนมากขึ้นเรื่อย ๆ ก่อน พ.ศ.๒๕๒๗ บ้านทุ่งควนเป็นพื้นเดียวกันกับหมู่ที่ ๒ และมีการแบ่งอาณาเขตจากหมู่ที่ ๒ ออกเป็น หมู่ที่ ๖ ในปัจจุบัน มีชื่อเรียกกลุ่มบ้านด้วยกัน ๔ กลุ่ม คือ บ้านทุ่งควน บ้านตกค่าย บ้านยางยวน และบ้านไสทุง
อาณาเขตของหมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งควน แห่งนี้ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ                   หมู่ที ๔ ต.ท่างิ้ว 

         ทิศใต้              ติดต่อกับ                   ตำบลเขาปูน

        ทิศตะวันตก      ต่อต่อกับ                   หมู่ที่ ๒  ต.ท่างิ้ว

        ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ                  ตำบลหนองช้างแล่น ตำบลเขาขาว และทางรถไฟสายตรัง – กรุงเทพฯ