ประวัติข้อมูลทั่วไป หมู่ที่๓

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน หมู่ที่.๓

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ( กชช.๒ ค)

ประวัติศาสตร์ชุมชน

          ในสมัยก่อน บ้านไสมะม่วงรวมกับบ้านเกาะยางแดง( ปัจจุบัน คือ หมู่ที่ ๘ ) เป็นหมู่ที่ ๓ ของตำบล ท่างิ้ว สมัยก่อนในละแวกหมู้บ้านนี้ จะเป็นป่าโปร่งและป่าใส และจำมีต้นมะม่วงขึ้นอยู่มากมาย ชาวบ้านเลยเรียกติดปากว่า ไสมะม่วงจนถึงปัจจุบัน ได้มีการรวมกลุ่มบ้านย่อย ๆ ในละแวกเดียวกัน เช่น บ้านโหล๊ะหาน บ้านดานยูง และหนองกก เมื่อมีคนมาอาศัยอยู่มากจึงรวมกันเป็นหมู่บ้าน และเรียกว่า หมู่บ้านไสมะม่วง

ที่ตั้งและอาณาเขต

          บ้านไสมะม่วง หมู่ที่ ๓ ตั้งอยู่ในตำบลท่างิ้ว อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอห้วยยอด ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยยอด ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร โดยใช้เส้นทาง ห้วยยอด- ในเตา มีคลองไสมะม่วงเป็นเนแบ่อาณาเขต ระหว่าอำเภอรัษฎา และอำเภอห้วยยอด

พื้นที่ทั้งหมด ๙.๔๑ ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน ๕,๘๘๐ ไร่

มีระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ ๘ กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

         ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         หมู่ที ๘           ต.หนองปรือ      อ.รัษฎา           จ.ตรัง

         ทิศใต้              ติดต่อกับ         หมู่ที่ ๘           ต.ท่างิ้ว            อ.ห้วยยอด       จ.ตรัง

        ทิศตะวันตก      ต่อต่อกับ         หมู่ที่ ๔           ต.ท่างิ้ว             อ.ห้วยยอด       จ.ตรัง

        ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         หมู่ที่ ๒          ต.หนองปรือ และหมู่๑ ตำท่างิ้ว  อ.ห้วยยอด จ.ตรัง