ประวัติข้อมูลทั่วไป หมู่ที่๒

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน หมู่ที่.๒

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ( กชช.๒ ค)

ประวัติศาสตร์ชุมชน

          ในสมัยก่อน พื้นที่บริเวณหมู่ที่ ๒ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่นา และมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี อยู่กลางทุ่งนาค่อยไปทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ชาวบ้านในสมัยนั้น จึงเรียกชื่อชุมชนละแวกนี้ว่า “ บ้านนาโพธิ์ ” ซึ่งมีการเรียกชื่อมาจนถึงปัจจุบัน ในยุคก่อนหน้านี้มีชาวบ้านอยู่กันไม่มากนัก เพราะเนื้อที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่นา โดยมีเจ้าของที่นาที่มีพื้นที่มากที่สุดในสมัยนั้น คือ ต้นตระกลู “จิตรอักษร” ซึ่งมีนาย หนู จิตรอักษร และมีพี่น้องร่วมอีก ๗ คน ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ละแวกนี้ จนกระทั้งนายหนู จิตรอักษร ได้เป็นกำนันคนแรกของตำบลท่างิ้ว และมีการเปลี่ยนนายหนู จิตรอักษร เป็น “ขุนจิตร จิตรอักษร”

ที่ตั้งและอาณาเขต

          บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตั้งอยู่ในตำบลท่างิ้ว ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยยอด โดยใช้เส้นทาง ห้วยยอด- ในเตา ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๕.๖ ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน ๓,๕๐๐ ไร่

อาณาเขตติดต่อ

   ทิศเหนือ    ติดต่อกับ   หมู่ที ๘ บ้านเกาะยางแดง และหมู่ที่ ๔ บ้านปากห้วย ต.ท่างิ้ว         

  ทิศใต้                 ติดต่อกับ             คลองท่างิ้ว

 ทิศตะวันตก          ต่อต่อกับ             หมู่ที่ ๑ บ้านท่างิ้ว  ต.ท่างิ้ว และคลองท่างิ้ว

 ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ             หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งควน ต.ท่างิ้ว