ประวัติ และข้อมูลตำบล

ข้อมูลสภาพทั่วไป

1. ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ที่ Latitude 7.866576 Longitude 99.676354 (7°51’59.7″N 99°40’34.9″E) เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอห้วยยอด มีระยะทางห่างกันประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 30,943.75 ไร่ หรือประมาณ 49.51 ตารางกิโลเมตร จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นเทศบาลตำบลท่างิ้ว ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

2. อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา

ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด

ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด

ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลหนองช้างแล่น ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด

3. ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลท่างิ้ว โดยทั่วไปจะเป็นที่ราบและภูเขา สามารถแยกได้ดังนี้

– พื้นที่ที่เป็นภูเขา จะอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล ซึ่งอยู่ในหมู่ที่ 1, 5, 7 พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาและป่าไม้

– พื้นที่ที่เป็นภูเขาจะอยู่กระจัดกระจายทั้งตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่ประชาชนใช้ทำสวนยางพาราและทำนา

4. ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง อยู่ภายใต้ อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด คือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย จังหวัดตรังซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกได้รับอิทธิพลของลมนี้จึงมีฝนตก เพียงเล็กน้อย และมีอากาศเย็น ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอน้ำและความชุ่มชื้นมาสู่ประเทศไทย แต่เนื่องจากจังหวัดตรังอยู่ทางด้านรับลมจึงได้รับอิทธิพลจากลมนี้อย่างเต็ม ที่ จึงทำให้มีฝนตกชุกมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ แต่ในภาคเดียวกันจังหวัดตรังมีฝนอยู่ในเกณฑ์แล้ง

ฤดูกาล ได้แก่

1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม หลังจากสิ้นสุดฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว

2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นมากจากมหาสมุทรอินเดียพัดปกคลุมประเทศไทย

3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะนี้จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปก คลุมประเทศไทย

5. ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลาผ่านได้แก่

– คลองท่างิ้ว หมู่ที่ 1, 2, 7, 6

– คลองไสมะม่วง หมู่ที่ 3

– คลองมวน หมู่ที่ 4

คลองโก หมู่ที่ 7

ด้านการเมือง/การปกครอง

1. เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลท่างิ้ว มีจำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบล เต็มหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้

  1    

  บ้านท่างิ้ว              

2

  บ้านนาโพธิ์

3

  บ้านไสมะม่วง

4

  บ้านปากห้วย

5

  บ้านไทรงาม

6

  บ้านทุ่งควน

7

  บ้านหินงอม

8

  บ้านเกาะยางแดง

2. การเลือกตั้ง

ประกอบด้วย 2 เขตได้แก่

เขตที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 5, 7

เขตที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 3, 4, 6, 8

ประชากร

1. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน

          ตำบลท่างิ้ว       

 ชาย(คน)

  2,513     

  หญิง(คน)

  2,471    

    รวม   

     4,984    

ครัวเรือน

       1,661            

หมู่ที่ 1 ท่างิ้ว

     401

348

749

235

   หมู่ที่ 2 นาโพธิ์

322

323

645

222

หมู่ที่ 3 ไสม่วง

337

360

697

219

หมู่ที่ 4 ปากห้วย

297

319

616

251

หมู่ที่ 5 ไทรงาม

230

205

435

146

หมู่ที่ 6 ทุ่งควน

323

352

675

193

หมู่ที่ 7 หินงอม

213

215

428

138

หมู่ที่ 8 เกาะยางแดง

390

349

739

257

ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showVillageData.php?rcode=92060614&statType=1&year=62

สภาพทางสังคม

1. การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

1. โรงเรียนวัดเขาปูน

2. โรงเรียนบ้านไสมะม่วง

3. โรงเรียนท่างิ้ว (ตชด.อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่างิ้ว

2. สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านหินงอม ซึ่งเป็นการบริการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ร้ายแรง เช่น ไข้หวัด ฯลฯ และยังให้การแนะนำและปรึกษาการวางแผนครอบครัว

3. ความมั่นคงปลอดภัย

ป้อมตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ระบบบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคมขนส่ง

ถนนลาดยาง จำนวน 9 สาย ระยะทาง 23.62 ก.ม.

ถนนคอนกรีต จำนวน 15 สาย ระยะทาง 11.94 ก.ม.

ถนนลูกรัง / หินคลุก จำนวน 42 สาย ระยะทาง 25.61 ก.ม.

2. การไฟฟ้า

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน

3. การประปา

มีระบบประปาเทศบาลตำบลท่างิ้ว ทั้ง 8 หมู่บ้าน

4. โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 3 ตู้

5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ปัจจุบันเทศบาลตำบลท่างิ้ว มีไปรษณีย์อนุญาตเอกชนให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านไสมะม่วง ให้บริการด้าน รับ – ส่ง จดหมาย ส่วนการบริการด้านอื่น ๆ ยังไม่มีให้บริการ