บุคลากรสังกัดกองการศึกษา

นายเกียรติศักดิ์ ศิลวิศาล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นักวิชาการศึกษา
(ว่าง)

พนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง)
(ว่าง)

นางสาวปวีณา      ไทยมิตรชอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ