บุคลากรสังกัดกองการศึกษา

นายเกียรติศักดิ์ ศิลวิศาล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางฐิติรัตน์ เลี้ยงพงษ์
ครู คศ.2

นางปราณี เจริญสุข
ครู คศ.1

นายภูธเรศ ธานีโต
นักวิชาการศึกษา

นางสาวจารุวรรณ จันทร์นวล
ครู คศ.1

(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก

นางรัชนู ต่างสี
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศุภตา ล้อมเมือง
ผู้ดูแลเด็ก

(ว่าง)

ผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวปวีณา      ไทยมิตรชอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ