บุคลากรสังกัดกองช่าง

นายเกียรติศักดิ์ ศิลวิศาล
ผู้อำนวยการกองศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

  (ว่าง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวีระพงษ์ สุขดำ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายสุมิตร  ชูช่วย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายนิวัฒน์  รอดแล้ว
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสุทธิลักษณ์  ทวนดำ
พนักงานผลิตน้ำประปา

ชนิดาภา  เณรภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสหธรรม  พุ่มพัว
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ