บุคลากรสังกัดกองคลัง

นางสาวกันตินันท์ วรรณประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวชุติกาญจน์  ก้องกิตต์ไพศาล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวหทัยภัทร เต็มสังข์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอาภาภัทร สินเธาว์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกาญจนา เลี้ยงพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายรองฤทธิ์  คงเนียม
พนง.จดมาตรวัดน้ำ