บุคลากรสังกัดกองคลัง

นางสาวกันตินันท์ วรรณประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปง./ชง.) (ว่าง)

นางดวงฤดี  ทีปรักษ์พันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางละออ  บุญฤทธิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวน้ำทิพย์  ศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายพงษ์ภัทร์  แก่นจันทร์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นางสาวอรอุมา สิ้นทุกข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวอาภาภัทร สินเธาว์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกฤษนา ไทยมิตรชอบ
คนงานทั่วไป

(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายบัญญัติ ช่วยเกื้อ
พนง.จดมาตรวัดน้ำ