บุคลากรสังกัดกองคลัง

นางสาวกันตินันท์ วรรณประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวชุติกาญจน์  ก้องกิตต์ไพศาล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางดวงฤดี  ทีปรักษ์พันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวน้ำทิพย์  ศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายสหธรรม  พุ่มพัว
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นางสาวอรอุมา สิ้นทุกข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวอาภาภัทร สินเธาว์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกฤษนา ไทยมิตรชอบ
คนงานทั่วไป

(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายรองฤทธิ์  คงเนียม
พนง.จดมาตรวัดน้ำ