บุคลากรสังกัดสำนักปลัด

 

   

นายอธิเดช เซ่งฟัด
หัวหน้าสำนักปลัด

   

นางสาวบุญญาภรณ์ คงฤทธิ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 

นางสาวสุภาวดี สงหนู)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นายจรัล ชูไชยยัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายยงยุทธ์ แก้วแสน
นิติกรปฏิบัติการ

 

นางสาววณิชยา ศิริรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุข

 

นางธนิษฐา จริงจิตร
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ

 

นายภิญโญ เสนีย์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

 

นางสาววิรวรรณ มานู
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

 

 

นายจีระยุทธ จัดณรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นางสาวอมรรัตน์ ศิริมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายนรินทร์ ดำวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์

 

นายทวีศักดิ์ แสงเกิด
พนักงานขับรถ  (ฉุกเฉิน)

 

นางสาวอนงนาฎ บริบูรณ์)
 คนงานทั่วไป

 

 

 

(ว่าง)
 นักการภารโรง 

 

นายจารึก  เจริญสุข
คนงานทั่วไป