บุคลากรสังกัดสำนักปลัด

 

   

นายอธิเดช เซ่งฟัด
หัวหน้าสำนักปลัด

   

 

นางสาวบุญญาภรณ์ คงฤทธิ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 

 

 

นายยงยุทธ์ แก้วแสน
นิติกรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุภาวดี สงหนู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

 

 

นางธนิษฐา จริงจิตร
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ

 

 

 

 

 

นักวิชาการสาธารณสุข(ปก./ชก.)
(ว่าง)

 

 

 

 

นายจรัล ชูไชยยัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ปช./ชง) (ว่าง)

 

 

 

 

 

นายภิญโญ เสนีย์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

 

 

 

นางสาววิรวรรณ มานู
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

 

นายนรินทร์ ดำวรรณ
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

นายจีระยุทธ จัดณรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายทวีศักดิ์ แสงเกิด
พนักงานขับรถ(ฉุกเฉิน)

 

 

 

นางสาวอมรรัตน์ ศิริมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายสราวุธ คงพุ่ม
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนงานทั่วไป
(ว่าง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอนงนาฎ บริบูรณ์)
 คนงานทั่วไป

 

 

 

นายอำนวย รักษา
ยาม

 

คนงานทั่วไป
(ว่าง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจารึก  เจริญสุข
คนงานทั่วไป