ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ว่าง)

นางฐิติรัตน์ เลี้ยงพงษ์
ครู คศ.2

นางสาวจารุวรรณ จันทร์นวล
ครู คศ.1

นางปราณี เจริญสุข
ครู คศ.1

นางรัชนู ต่างสี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
(ว่าง)

 

นางสุวรรณี นิลบวร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
(ว่าง)

นางสาวสุจารี สิทธิชัย
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)