แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทต.ท่างิ้ว
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทต.ท่างิ้ว
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่1-3 พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง สันส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
คำสั่งเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิก/เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลท่างิ้วปี2563

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560