แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปี 2565
รายงานการติดตามผลและเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(61-65) ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2565 รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-เทศบาลตำบลท่างิ้ว-ปี-2559
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน ปี2563
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต 2560
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนดำเนินงานงบประมาณประจำปี 2566