กองช่าง

3. กองช่าง

3.1 กองช่าง มีภารกิจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขานุการ งานสาธารณกุศลของกอง และหน่วยงานต่างๆ งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของราชการ งานจัดทำคำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองช่าง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย จึงกำหนดให้มี งานธุรการ

3.2 กองช่าง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษา แนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย จึงกำหนดให้มี งานสาธารณูปโภค

3.3 กองช่าง มีภารกิจเกี่ยวกับการออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย จึงกำหนดให้มีงานวิศวกรรม

3.4 กองช่าง มีภารกิจเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ การซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน   จึงกำหนดให้มี งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ