เทศบาลตำบลท่างิ้ว

 

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) และ พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำได้แก่

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทาง

(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น

(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่

(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

(5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

(9) เทศพาณิชย์

3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ

(5) การสาธารณูปการ

(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบล

 

 1. 1.    สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลท่างิ้ว  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ตั้งอยู่ที่Latitude 7.866576 Longitude 99.676354 (7°51’59.7″N 99°40’34.9″E)  เทศบาลตำบลท่างิ้ว เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอห้วยยอด  ตั้งอยู่ที่  55  หมู่ที่  2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  มีระยะทางไปตามถนนห้วยยอด – ในเตา  ประมาณ  5  กิโลเมตรมีเนื้อที่รวม 30,943.75 ไร่ หรือประมาณ 49.51 ตารางกิโลเมตร จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นเทศบาลตำบลท่างิ้ว ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 5  กันยายน พ.ศ. 2556

1.3 เนื้อที่

ตำบลท่างิ้วมีเนื้อที่ประมาณ  49.51  ตารางกิโลเมตร  หรือ  30,943.75    ไร่

1.4  อาณาเขต

อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อ   ตำบลหนองปรือ  อำเภอรัษฎา  และตำบลในเตา  อำเภอห้วยยอด

ทิศใต้              ติดต่อ   ตำบลเขาปูน  และตำบลเขาขาว  อำเภอห้วยยอด

ทิศตะวันออก     ติดต่อ   จังหวัดพัทลุง

ทิศตะวันตก       ติดต่อ   ตำบลหนองช้างแล่น  อำเภอห้วยยอด

1.5ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลท่างิ้ว  โดยทั่วไปจะเป็นที่ราบและภูเขา  สามารถแยกได้ดังนี้

–  พื้นที่ที่เป็นภูเขา  จะอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล  ซึ่งอยู่ในหมู่ที่  1,5,7  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาและป่าไม้

–  พื้นที่ที่เป็นภูเขาจะอยู่กระจัดกระจายทั้งตำบลพื้นที่ส่วนใหญ่ประชาชนใช้ทำสวนยางพาราและทำนา

 

 

1.6 เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลท่างิ้ว  มีจำนวนหมู่บ้าน  8  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตเทศบาลตำบล  เต็มหมู่บ้านทั้ง  8  หมู่บ้าน  โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน  ดังนี้

บ้านท่างิ้ว บ้านไทรงาม
บ้านนาโพธิ์ บ้านทุ่งควน
บ้านไสมะม่วง บ้านหินงอม
บ้านปากห้วย บ้านเกาะยางแดง

1.7ประชากร

หมู่บ้าน

ปี 2561

ปี 2562

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

บ้านท่างิ้ว

410

355

765

229

403

343

746

230

บ้านนาโพธิ์ 320 321 641 215 325 321 646 217
บ้านไสมะม่วง 329 357 686 216 336 360 696 217
บ้านปากห้วย 300 317 617 241 301 315 616 244
บ้านไทรงาม 237 205 442 144 232 206 438 144
บ้านทุ่งควน 327 337 664 191 328 340 668 193
บ้านหินงอม 218 207 425 136 220 221 431 138
บ้านเกาะยางแดง 380 341 721 254 385 350 735 258

รวม

2,521

2,440

4,961

1,626

2,530

2,456

4,976

1,641

ที่มา : สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี 2562  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม 2562)

ประชากรทั้งสิ้น  4,927 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 15คน แยกเป็น  ชาย  2,530  คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 16 คน  หญิง 2,456 คน  เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 31 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ100 คน/ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี 2562)

1.8 สภาพทางเศรษฐกิจ

1  การประกอบอาชีพ

          ประชากรตำบลท่างิ้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยาง รองลงมาคือ สวนผลไม้ – ไม้ยืนต้น สวนปาล์มน้ำมัน รับจ้าง ค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ของตำบลท่างิ้ว  ตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับตำบล พ.ศ. 2558  จำแนกรายเฉลี่ยต่อคนต่อปีเป็นรายหมู่บ้าน  มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบ้าน

ปี 2561

ปี 2562

ผู้นำชื่อ

จำนวนครัวเรือน

รายได้เฉลี่ย

/บุคคล (บาท)

จำนวนครัวเรือน

รายได้เฉลี่ย

/บุคคล (บาท)

บ้านท่างิ้ว

226

74,982

226

87,797.

นายประดิษฐ์  สืบสังข์
บ้านนาโพธิ์

195

91,756

199

86,274

นายวิวัฒน์  แกล้วกล้า
บ้านไสมะม่วง

194

54,863

201

54,431

นายอุดม  ทองแก้ว
บ้านปากห้วย

214

70,642

219

68,377

นายอุดร  ฉางแก้ว
บ้านไทรงาม

139

55,233

139

51,260

พิชาวัฒน์ ไชยโย
บ้านทุ่งควน

181

63,440

185

59,114

นายเสียน  หอมแก้ว
บ้านหินงอม

130

,56,004

134

56,490

นายศิริ จรเสมอ
บ้านเกาะยางแดง

239

70,704

247

67,738

นายทวีสิน  รอดคืน

 

2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบล

–  ฟาร์มปศุสัตว์ จำนวน 5แห่ง –  ร้านขายของชำ จำนวน 47แห่ง
–  ตลาดนัด จำนวน 2แห่ง –  ร้านเสริมสวย จำนวน 5แห่ง
–  ประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1  แห่ง –  โต๊ะสนุกเกอร์ จำนวน 1แห่ง
–  ร้านอาหารตามสั่ง จำนวน 4  แห่ง –  รับซื้อผลผลิตยางพารา จำนวน 20 แห่ง
–  ธุรกิจบ้านเช่า จำนวน 15 แห่ง –  อู่ซ่อมรถ จำนวน 7  แห่ง
–  ร้านเกมส์ จำนวน 3  แห่ง –  จำหน่ายสิ้นค้าทางการเกษตร จำนวน 1  แห่ง
–  ปั้มน้ำมัน จำนวน 1  แห่ง –  ล้างอัดฉีด จำนวน 2  แห่ง
–  ผลิต/จำหน่ายน้ำดื่ม จำนวน 1  แห่ง – เสาสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 3 แห่ง
–  วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3  แห่ง –  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ม.3 จำนวน 1  แห่ง
–  ซัก อบ รีด จำนวน 3  แห่ง –  สหกรณ์กองทุนสวนยาง  ม.8 จำนวน 1  แห่ง
–  ศูนย์ฝึกอาชีพ (ม.2,ม.5) จำนวน 2  แห่ง –  กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 8  แห่ง
–  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 8  แห่ง      

1.9สภาพทางสังคม

1.  การศึกษา

 • โรงเรียนประถมศึกษา     จำนวน   3  แห่ง
  • โรงเรียนวัดเขาปูน         หมู่ที่  2
  • โรงเรียนบ้านไสมะม่วง     หมู่ที่  3
  • โรงเรียนท่างิ้ว (ตชด.อุปถัมภ์)  ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3หมู่ที่  4
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         จำนวน   1  แห่ง
   • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่างิ้ว

2.   สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัด / สำนักสงฆ์   จำนวน  1  แห่ง  คือวัดเขาปูน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  2 บ้านนาโพธิ์

3.  การสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  1  แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านหินงอม ซึ่งเป็นการบริการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ร้ายแรงเช่น ไข้หวัด ฯลฯและยังให้การแนะนำและปรึกษาการวางแผนครอบครัว

4.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • สถานีตำรวจ       จำนวน       –      แห่ง
 • สถานีดับเพลิง    จำนวน       –       แห่ง
 • ตำรวจชุมชน      จำนวน      1        แห่ง

1.10 การบริการขั้นพื้นฐาน

1.  การคมนาคม

 • ถนนรถไฟ                  จำนวน –   สาย
 • ถนนลาดยาง               จำนวน    7 สาย   ระยะทาง       23.62ก.ม.
 • ถนนคอนกรีต              จำนวน   14 สาย   ระยะทาง  11.94ก.ม.
 • ถนนลูกรัง / หินคลุก      จำนวน 37สาย   ระยะทาง     25.61ก.ม.

การคมนาคม  ในเขตเทศบาลตำบล มีแนวทางพัฒนาที่จะปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ ไม้ไผ่และถนนลาดยางผิวเรียบ (เคปซีล)

 • มีรถรับจ้างวิ่งผ่านตลอด

2.  การโทรคมนาคม

 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     1    แห่ง

การโทรคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว   ปัจจุบันเทศบาลตำบลท่างิ้ว มีไปรษณีย์อนุญาตเอกชนให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านไสมะม่วง  ให้บริการด้าน รับ – ส่ง จดหมาย ส่วนการบริการด้านอื่นๆยังไม่มีให้บริการ

3.  การไฟฟ้า

เทศบาลตำบลท่างิ้ว มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่ไม่ครบทุกครัวเรือน สาเหตุที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะระยะทางห่างไกล ไม่มีเงินสมทบในการติดตั้งและอยู่ในเขตป่าสงวนเขาปู่ – เขาย่า

ไฟฟ้าสาธารณะ       จำนวน  80  จุด

ขยายเขตไฟฟ้า      จำนวน    8  จุด

4.  แหล่งน้ำธรรมชาติ

เทศบาลตำบลท่างิ้วจะใช้แหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำฝนเพื่อการเกษตรเพราะประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำสวนยางพาราแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆที่มีในตำบล เช่น

–  ลำน้ำ  ลำห้วย                   จำนวน             4    สาย

–  บึง  หนองน้ำ                     จำนวน             8    แห่ง

      แหล่งน้ำธรรมชาติ  ใช้ในการเกษตรกรรม  ประกอบด้วย

–  คลองท่างิ้ว              หมู่ที่  1,2,7      ความยาว  36  กิโลเมตร

–  คลองไสมะม่วง          หมู่ที่  3          ความยาว  25  กิโลเมตร

–  คลองมวน               หมู่ที่  4           ความยาว  25  กิโลเมตร

–  ห้วยไม้ไผ่                หมู่ที่  5          ความยาว  5  กิโลเมตร

–  คลองโก                 หมู่ที่  7          ความยาว  20  กิโลเมตร

5.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

–  อ่างเก็บน้ำ                        จำนวน  1 แห่ง

–   ฝายน้ำล้น                       จำนวน  6 แห่ง

–  สระน้ำ                            จำนวน  9 แห่ง

–  ประปาหมู่บ้าน                  จำนวน  18 แห่ง

–  ประปาตำบล                     จำนวน  1 แห่ง

          แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์  ใช้ในการเกษตรกรรม  ประกอบด้วย

–  อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว  หมู่ที่  1           จำนวนพื้นที่  2,500  ไร่

–  นบนาโพธิ์  หมู่ที่  2                            จำนวนพื้นที่  15  ไร่

–  ฝายน้ำล้นไสมะม่วง  หมู่ที่  3             จำนวนพื้นที่  4  ไร่

–  ฝายน้ำล้นบ้านในใส  หมู่ที่  5             จำนวนพื้นที่  7  ไร่

–  สระน้ำหนองเด  หมู่ที่  2,6                จำนวนพื้นที่  19  ไร่

–  สระห้วยนาง  หมู่ที่  3                     จำนวนพื้นที่   15  ไร่

–  สระน้ำต้นหยี  หมู่ที่  4                    จำนวนพื้นที่  10  ไร่

–  สระน้ำโรงรม  หมู่ที่  8                    จำนวนพื้นที่  10  ไร่

แหล่งน้ำใต้ดิน

                   – ส่วนใหญ่เป็นน้ำตื้นมีไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือการเกษตรความลึกเฉลี่ย 6–8 เมตร

การประปา

–  ประปาส่วนภูมิภาค (ระดับตำบล) และตำบลใกล้เคียง

–  ประปาหมู่บ้าน

ชลประทาน

–  รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว  ผ่านหมู่ที่  1,3,4,8

–  ระบบชลประทานส่งท่อน้ำผ่านทุกบ้าน

1.11ข้อมูลอื่น ๆ

1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เทศบาลตำบลท่างิ้ว  ประกอบด้วยทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เทือกเขาบรรทัด  แหล่งน้ำมีลำคลองไหลผ่านจำนวน  1  สาย

มีน้ำตกเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ    จำนวน     1  แห่งคือ  น้ำตกบ่อเจ็ดลูก

2  มวลชนจัดตั้ง

–  ลูกเสือชาวบ้าน  1  รุ่น                                จำนวน           120   คน

–  อพปร. ประจำหมู่บ้าน                                 จำนวน  8 หมู่บ้าน

–  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ                จำนวน           –    คน

–  อื่น ๆ เช่น  อสม.  ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน       จำนวน  75คน

                 –  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                                                  จำนวน          8     กลุ่ม

3.  วัฒนธรรม/ประเพณีในตำบล

–  ประเพณีลากเรือพระ –  กิจกรรม  5  ธันวาคม
–  ประเพณีทำบุญเดือนสิบ –  ทอดกฐินสามัคคี
–  ประเพณีลอยกระทง –  ออกพรรษา
–  ประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ –  แต่งงาน
–  แห่เทียนพรรษา –  บวชนาค
–  วันขึ้นปีใหม่ –  ขึ้นบ้านใหม่

4.  แหล่งท่องเที่ยว

–  อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว หมู่ที่  1

–  น้ำตกบ่อเจ็ดลูก         หมู่ที่  1

–  ฝายน้ำล้น               หมู่ที่  1

–  นบนาโพธิ์               หมู่ที่  2

–  ถ้ำวัดเขาปูน            หมู่ที่  2

–  สระน้ำหนองเด         หมู่ที่  6

–  สระเก็บน้ำไร่เร         หมู่ที่  4

5.  การศึกษา

–  ไม่ได้เรียนหนังสือ           จำนวน  128 คน

–  ประถมศึกษา                จำนวน  2,001  คน

–  มัธยมศึกษาตอนต้น         จำนวน  562  คน

–  มัธยมศึกษาตอนปลาย      จำนวน  343  คน

–  อนุปริญญา                  จำนวน  110 คน

–  ปริญญาตรี                  จำนวน 235  คน

–  สูงกว่าปริญญาตรี           จำนวน  14  คน

6.  ความสัมพันธ์ของคนในตำบล

–  คนในชุมชนให้ความเคารพระบบอาวุโส

–  มีความสามัคคี

–  เอื้ออารีต่อกัน

–  อยู่กันในระบบเครือญาติ

–  เคารพผู้นำ

7.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบล

–          แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน

1.  นายลอย  ชัยณรงค์            หมู่ที่  1 หมอพื้นบ้าน

2.  นายจำเริญ  พลสมสาย        หมู่ที่  2 นวดแผนโบราณ

3.นางบุญเลี่ยง  หนูทอง            หมู่ที่  3 นวดแผนไทย

4.  นายแพ  เชยแก้ว               หมู่ที่  3 หมอพื้นบ้าน

5.  นางหนูนิล  ปรีชา              หมู่ที่  4 หมอเอ็น

6.  นายจัง  สีสุข              หมู่ที่  6 หมอพื้นบ้าน, สมุนไพร, หมอเอ็น

7. นางคล้อย  อ่อนชาติ            หมู่ที่  8 หมอเอ็น

8.  นายจันทร์ที  ปาสาเลา        หมู่ที่  8 หมอเอ็น

9. นายสมร  ช่วยเกื้อ             หมู่ที่  5 หมอสะเดาะเคราะห์บ้าน, ทำขวัญนาค

–          อนุรักษ์ศิลป์วัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น

1.  นายลอย  ชัยณรงค์            หมู่ที่  1 ตั้งพระภูมิเจ้าที่

2.  นางสว่าง  นาโพธิ์              หมู่ที่  2 พิธีกรสงฆ์

3.  นายเลื่อน  หนูทอง             หมู่ที่  2 รำกลองยาว

4.  นางส่อง  นวลละออง           หมู่ที่  3 วัฒนธรรมท้องถิ่น

5.  นายจำรัส  ทองตาล่วง         หมู่ที่  4 พิธีกรทางสงฆ์

6.  นายบัญญัติ  ช่วยบุญ          หมู่ที่  5 หนังตะลุง

7.  นายจัง  สีสุข                             หมู่ที่  6 ตั้งพระภูมิเจ้าที่

8.  นายสวิก  โออินทร์             หมู่ที่  6 หนังตะลุง

9.  นายอาคม  ชูผล                หมู่ที่  7 จัดรดน้ำผู้สูงอายุ

10.  นายเหิม  จิตรอักษร          หมู่ที่  8 ทำว่าว

–          ช่างต่างๆ  งานจักรสาน

1.  นายกิจจา  จิตรอักษร                   หมู่ที่  1 ช่างไม้

2. นายสนอง  สืบสังข์              หมู่ที่  2 ช่างก่อสร้าง

3.  นางจรรยา  สานพรหม        หมู่ที่  3 งานจักรสาน

4.  นายเลี่ยม  นิลบวร             หมู่ที่  4 งานจักรสาน

5.  นายอาคม  แสงแก้ว            หมู่ที่  5 ช่างก่อสร้าง

6.  นายสมบูรณ์  บริพันธ์          หมู่ที่  6 ช่างเหล็ก

7.  นายอาคม  ชูผล                หมู่ที่  7 ช่างเฟอร์นิเจอร์

8.  นายเทียน  พิมโช               หมู่ที่  8 สานแห,สานไซ

9.  นายสมนึก  พลภักดี            หมู่ที่  8 ช่างเฟอร์นิเจอร์รากไม้

–          การเพาะปลูก  การขยายพันธุ์

1.  นายสมศักดิ์  แพ่งโยธา         หมู่ที่  1 ปลูกผัก

2.  นายอนงค์  ล้อมเมือง           หมูที่  3 เพาะปลูก

3.  นายประจวบ  มืนมนต์         หมู่ที่  4 เพาะปลูก

4.  นายสุชาติ  ช่วยเพชร          หมู่ที่  5 ขยายพันธุ์

5.  นายสมศักดิ์  จิตรอักษร