รายรับ-รายจ่าย

รายงานรายรับ-รายจ่าย
1. รายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำปี 2561 < 02/10/2561 >Download
งบแสดงฐานะการเงิน
1. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 < 29/10/2561 >Download
งบทดลอง
1. งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 < 02/10/2561 >Download
รายรับ – จ่ายเงิน ประจำปี 2563 (เทศบัญญัติปีงบประมาณ 2563) Download
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆของเทศบาล ประจำปี 2562 download
ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2563