หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายทิวัตถ์  ขวัญเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลท่างิ้ว

เบอร์โทร 099-3133637

 

นางสาว พรทิพย์ กุยุคำ
หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 064-3574264

 

นางสาวกันตินันท์ วรรณประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 089-5845475

นายเกียรติศักดิ์ ศิลวิศาล
ผู้อำนวยการกองศึกษา

เบอร์โทร 086-9483120

 

นายเกียรติศักดิ์ ศิลวิศาล
ผู้อำนวยการกองศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร 086-9483120