หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายทิวัตถ์  ขวัญเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลท่างิ้ว

เบอร์โทร 099-3133637

 

นายเกียรติศักดิ์ ศิลวิศาล
ผู้อำนวยการกองศึกษา รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 086-9483120

 

 

นางสาวกันตินันท์ วรรณประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 089-5845475

นายเกียรติศักดิ์ ศิลวิศาล
ผู้อำนวยการกองศึกษา

เบอร์โทร 086-9483120

 

นายปราโมทย์ หนูแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร 084-8377199