สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว

 

 
นายประสิทธิ์  ไทยมิตรชอบ
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว

 

 

 

นายวิทวัส   หลงละเลิง

รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว

 

นายจรัล  ชูไชยยัง

เลขานุการสภาตำบลท่างิ้ว

นายสมพงษ์ ราชดี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เขต 1

 

นายมัย ชูการ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เขต 1

นายศุภชัย รอดสุด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เขต 1

นายอุดม สืบสังข์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เขต 1

 

 

 

นายไตรสรณ์ สินเธาว์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เขต 1

นายสังคม ปรีชา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เขต 2

 

นายภานุวัตร กี่สุ้น

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เขต 2

นายนภทีป์ รอดจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เขต 2

นายทวี ชูศรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เขต 2

 

นายทวิพร หนูกูล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เขต 2