คณะผู้บริหาร

   
นายประสิทธิ์  แซ่ส่อ
นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว

เบอร์โทร 089-6463936

 

 

 

 

 

 
 

นายชินพัฒน์  หมุนกลับ

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว

เบอร์โทร 081-0907834

 

 

 

นางบุญเรือน  ใต้การ

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว

เบอร์โทร 081-9783806

 

 
 

นายวรรโชค  นิลบวร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว

เบอร์โทร 085-7982700

 

 

นายถาวร  กลีบแก้ว

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว

เบอร์โทร 089-8740320