รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการดำเนินการ  สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริการจัดการที่ดี ของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลท่างิ้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2563