กลุ่มน้ำมันเหลืองบ้านหินงอม

 ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่ม กลุ่มน้ำมันเหลืองบ้านหินงอม กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร เพื่อจำหน่าย และเป็นของชำรวย