หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานทต. ลูกจ้างประจำของทต. พ.ศ.2558
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ามารับราชการ พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑฺ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพ.ศ2558
ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัดทต. ปีงบประมาณ 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดทต. ปีงบประมาณ 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2564
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุุคลากร
กำหนดการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 (ครั้งที่้ 3)
ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่2)
ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ษ.2565 (ครั้งที่ 2)
ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลในสังกัด ทต.ท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ในสังกัด ทต.ท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล(ฉบับบที่2) พ.ศ.2561
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
ประกาศ  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับบที่ 2)พ.ส.2563
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าน การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562