โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย ประจำปีงบประมาณ 64 วันที่30 ก.ค. 64 ณ ทต.ท่างิ้