โครงการกิจกรรมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ โครงการกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สระน้ำเกาะกลางเทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง