ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่างิ้วและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างิ้ว ภาคเรียนที่ 1/ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่่านประกาศ