ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างิ้ว จึงขอประกาศเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand หรือให้ใบงาน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ กำหนด ๑๓ วันทำการ เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป