ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่่านประกาศ