นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว แต่งตั้งคณะผู้บริหาร เพื่อผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย