บรรยากาศ การส่งมอบหีบและวัสดุการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีให้กับ กปน.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง