ข่าวประชาสัมพันธ์และช่องทางเข้าถึงคลิปเสียงเรื่องภัยทางการเงิน

https://drive.google.com/…/1XLKtQsxAJlO0dueuLCUbhuBZgWx… (คลิปเสียง สามารถดาวน์โหลดได้)

ข่าวประชาสัมพันธ์และช่องทางเข้าถึงคลิปเสียงเรื่องภัยทางการเงิน ธปท.สภต.จะจัดส่งสื่อ (ทั้งในรูปแบบข่าวสาร และคลิปเสียง) ผ่านทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระจายสื่อเตือนภัยและความรู้ทางการเงิน ผ่านช่องทางหอกระจายข่าวหรือช่องทางอื่นๆ