ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์โดยวิธีรับเงินสด ให้มารับในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำหรับผู้ที่ประสงค์ให้โอนเข้าบัญชีธนาคาร ทางกรมบัญชีกลางจะทำการโอนเข้าบัญชีที่แจ้งไว้ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน