ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว วันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ