ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่่านประกาศ